Zamówienie
Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł prawny do lokalu w którym instalowana będzie Usługa (prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego lub spółdzielcze prawo do lokalu) lub pisemną zgodę właściciela lub użytkownika wieczystego lub członka spółdzielni mieszkaniowej na instalację Usługi, którą dostarczy do Lupro najpóźniej w dniu podpisania Umowy o świadczenie usługi zapewniania dostępu do sieci Internet. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego Zamówienia.
Dane dotyczące Zamawiającego będą przetwarzane przez Lupro w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego Zamówienia. Lupro nie przekazuje danych osobowych Abonenta innym podmiotom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego Zamówienia a Abonentowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.